Au mai rămas până la sfârşitul anului:

0 zile 0 ore

anticoruptie

Last Update: 09.12.2019 15:21

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de subofiţeri de jandarmi din subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
- sesiunea 2020-

TEMATICA  CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINE DE CONCURS

 1. LIMBA ROMÂNĂ
  1. LEXIC
   • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
   • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
   • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
   • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
   • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
   • Cuvintele polisemantice.
   • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
   • Pleonasmul.
  2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
   • Vocalele. Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
   • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
   • Folosirea corectă a accentului în limba română.
  3. MORFOSINTAXA
   • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
   • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
   • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
  4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
   • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
   • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
   • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
   • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza.
   • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
   • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
   • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
  5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • - Complementul. Complementul circumstanţial (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițional, concesiv, consecutiv). Complementul necircumstanţial (direct, indirect, de agent).
   • Propoziţia subordonata completiva directa. Propoziţia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive si consecutive.
   • Expansiunea si contragerea.
   • Acordul.
  6. ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA
   • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.
   • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

 2. LIMBI MODERNE - engleză/franceză - la alegere
  • LIMBA ENGLEZĂ
   1. A. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Pluralul substantinvelor
     • Substantive defective de număr
     • Cazul substantivelor
    2. ADJECTIVUL
     • Tipuri
     • Gradele de comparaţie
     • Comparaţia neregulată
     • Funcţiile sintactice ale adjectivului
    3. VERBUL
     • Timpurile verbale
     • Subjonctivul
     • Verbe modale
     • Infinitivul/participiul/gerunziul
     • Diateza activă/diateza pasivă
    4. ADVERBUL
     • Tipuri
     • Grade de comparaţie
    5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
     • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune
    7. PRONUMELE
     • Tipuri
    8. NUMERALUL
     • Tipuri
   2. B. SINTAXA
    • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
    • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
    • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
    • Corespondenţa timpurilor (future-in-the-past).
    • Vorbirea directă/indirectă.
    • Acordul.
    • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
    • Inversiunea.
    • Construcţii emfatice;
    • Construcţii cu it şi there.
   3. C. LEXIC
    • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime
    • Colocaţii
    • Polisemia

  • LIMBA FRANCEZĂ
   1. A. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Gen, număr, cazuri
    2. ADJECTIVUL
     • Acordul adjectivului calificativ
     • Gradele de comparaţie
     • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
    3. VERBUL
     • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut)
     • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
     • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
     • "Si" condiţional; "Si" dubitativ
     • Concordanţa la indicativ
     • Stilul direct/indirect
    4. ADVERBUL
     • Tipuri, grade de comparaţie
    5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
     • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale
     • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât, nehotărât, partitiv
     • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”
    7. PRONUMELE
     • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
     • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
   2. B. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
   3. C. SINTAXA
    • Subordonata completivă directă
    • Subordonata relativă
    • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop
    • Subordonatele concesivă şi consecutivă
    • Fraza interogativă directă şi indirectă
    • Fraza afirmativă / negativă
    • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei)
   4. D. LEXIC
    • Cuvinte şi expresii sinonime antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime
 • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aflate în vigoare în anul şcolar 2019-2020, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
 • Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, ediţia a-II-a.

    

FAST


SPEED


SLOW
   

Webmaster © 2006-2017 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș"

Design realizat de Compartimentul Tehnologia Informaţiei