Au mai rămas până la sfârşitul anului:

0 zile 0 ore

anticoruptie

Last Update: 03.06.2019 14:12

   

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente

  1. cererea de înscriere (link) şi CV (link)
  2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2019 - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

2. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2019:

- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

  1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
  2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
  3. autobiografia (link) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (link);
  4. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
  5. o fotografie color 9x12 cm;
  6. două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs;
  7. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
  8. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (link).

 

Atenţie: Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.
FAST


SPEED


SLOW
   

Webmaster © 2006-2016 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș"

Design realizat de Compartimentul Tehnologia Informaţiei