Skip to content

Admitere februarie - aprilie 2021

Documente pentru organizarea admiterii:

Număr de locuri

200 locuri alocate din care:

 • 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (dintre care 4 alocate  persoanelor de etnie romă și 2 alocate persoanelor de alte minorități);
 • 25 locuri alocate SIE.

     * În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014
și Ordinului MAI nr. 108/2014, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

Durata studiilor: 1 an

Criterii de recrutare

Pentru a participa la concursul de admitere în Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni (formă de învăţământ cu frecvenţă) persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

Condiţii legale de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
  (Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în Instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
  (Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (Verificarea cerinţelor se realizează cu ocazia examinării medicale);
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Conținutul dosarului

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor întocmi dosarul la sediile unităților de jandarmi.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (va fi descărcată de pe website-ul unității de recrutare și completată olograf) şi CV Europass;
 2. diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma precum și foaia matricolă a studiilor liceale în original sau copii legalizate (adeverința este doar pentru absolvenții anului în curs);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 7. o fotografie color 9×12 cm;
 8. două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs;
 9. adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (prevăzută în anexa numărul 5 din OMAI 105/2020 cu avizul „APT pentru admitere în unități MAI”;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 11. consimțământ informat.

Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului în curs:
– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului în curs:
– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;
– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

Atenţie: Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Atenție

NU SE ACCEPTĂ DEROGĂRI DE LA NICI UN CRITERIU!

CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT CONCURSUL DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT NU TREBUIE SĂ AIBĂ CALITATEA DE MEMBRU AL VREUNUI PARTID POLITIC SAU ORGANIZAŢII CU CARACTER POLITIC!

Consultați periodic site-ul școlii și al unității de recrutare pentru a fi la curent cu noutățile privind admiterea!

Sign Up and Start Learning